“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най- големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ “Козлодуй” произвежда най- евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Безопасността на АЕЦ “Козлодуй” е основен приоритет и е обект на независим държавен надзор, извършван от Агенцията за ядрено регулиране при Министерския съвет на Република България. След проведените през последните години проверки от екипи на Международната агенция по атомна енергия, на Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО), от Групата по ядрените въпроси към Европейския съвет и др., безопасността на АЕЦ “Козлодуй” получи висока оценка и международно признание.

Производствената дейност на АЕЦ “Козлодуй” напълно се вписва в идеята за “ядрен ренесанс” на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

На площадката на АЕЦ “Козлодуй”, по руски проект, са изградени 6 енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане. В изпълнение на поетите ангажименти на България, свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ “Козлодуй” прекрати експлоатацията на първите четири енергоблока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс.

През 2004г. АЕЦ “Козлодуй” стана първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България. От началото на 2007г. в експлоатация са двата блока ВВЕР-1000, с които централата осигурява ежегодно над една трета от националното електропроизводство.

Като разбира своята отговорност към екологичната обстановка сега и в бъдеще, централата се придържа към всички стандарти за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и на отработено ядрено гориво. То се съхранява в специални басейни за отлежаване на касетите и в изградените на площадката на централата Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ) и Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ). На територията на АЕЦ “Козлодуй” функционира предприятие за преработване, кондициониране и съхранение на ниско и средноактивни отпадъци.

Опазването на околната среда е особено важен елемент в политиката на предприятието. Централата разполага с автоматизирана информационна система за измерване на гама- фона в радиус 3км около площадката. Благодарение на високите стандарти в областта на безопасността, гама- фонът в района на централата не превишава нивата на естествения фон отпреди изграждането на ядрените съоръжения.

АЕЦ “Козлодуй” е един от най- големите работодатели в България като осигурява висок жизнен стандарт на работещите в компанията. Фирмата е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. От 18.09.2008г. АЕЦ “Козлодуй” ЕАД е дъщерно дружество на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

Управлението на АЕЦ “Козлодуй” се осъществява от Съвет на директорите и от изпълнителен директор.

За по- подробна информация моля, посетете www.kznpp.org