Електроенергийният системен оператор е самостоятелно търговско дружество от 2007 година с лиценз за срок от 35 години, издаден с Решение № Р-052 от 28.12.2006 година от ДКЕВР.

Основните функции на ЕСО ЕАД са оперативното управление на електроенергийната система на страната ни, осъществяване на съвместната работа с електроенергийните системи на други страни, администриране пазара на електроенергия и пазара на балансиращата енергия, както и техническата експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа.

ЕСО стопанисва електропреносната мрежа на страната, която е обособена в 13 мрежови експлоатационни района – 6 в Северна и 7 в Южна България. Подрайоните към тях са 15 на брой.

Над 15 хиляди километра е общата дължина на електропроводните линии, обслужвани от ЕСО ЕАД.

Електроенергийният системен оператор поддържа и 288 трансформаторни, и пет възлови подстанции. Това са п/ст 400 kV “Ветрен” и три на 110 kV “Бонония”, “Лудогорие”, “Маяк”, “АТЗ”.

32 от подстанциите, стопанисвани от ЕСО, са системни с обща трансформаторна мощност над 15 хиляди MVA.

Оперативното управление на електроенергийната система на България се осъществява от Централно диспечерско управление (ЦДУ) към ЕСО, което обезпечава сигурността и непрекъснатостта на електроснабдяването на потребителите в страната.

През 2015 година ЕСО ЕАД е сертифициран като независим оператор на електропреносната мрежа. Електроенергийният системен оператор участва активно и в процеса на либерализация на пазара на електроенергия. ЕСО е активен член на ENTSO-E /Европейската организация на системните оператори на електроенергийни системи/ с работата си и участието в Общото събрание и всички комитети на организацията.

За по- подробна информация моля, посетете www.eso.bg.