ТЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна.

Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво – висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос. Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт – шест моноблока по 210 МВт.

Топлоелектрическата централа е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт – шест моноблока по 210 МВт. На 01.01.2015г., в съответствие с действащото екологично законодателство на Европейския съюз, ТЕЦ Варна беше временно изведена от експлоатация.

Основната дейност на топлоелектрическа централа Варна е свързана с производство на електроенергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа енергия, пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

Топлоелектрическата централа е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на “МОТЕП” – Москва и “ЕНЕРГОПРОЕКТ” – София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения – котел, турбина, генератор и трансформатор.

За по- подробна информация моля, посетете www.varna-tpp.com.