600-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. На стойност 1,3 милиарда евро централата е най-новото и модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна Европа и най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 300 работни места.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс. Ние правим това с ангажимент към местните общности и грижа за околната среда.

Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5 милиона тона лигнитни въглища, което представлява между 23% и 27% от годишното производство на Мини Марица Изток. Този дял също така представлява процентно броя на поддържаните от ТЕЦ-а работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни отношения с централата. Сумарно това са около 1 900 работни места, или 3% от хората, заети в добивния сектор в цялата страна.

Като най- нова и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа, ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство.

Централата е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за серен диоксид (SO2) до 400 mg/Nm3 и степен на сероочистване над 95 %, азотни оксиди (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах до 30mg/Nm3. Технологичният процес не позволява централата да работи в режим на байпас на сероочистващата инсталация (СОИ). Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през СОИ. Така, ако спре процесът на сероочистване, производството на електроенергия също се прекратява автоматично. Тази мярка гарантира работа на централата само при работещи сероочистващи инсталации, които могат да постигат 98% ефективност на сероочистване и осигурява опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

В ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води от всички потоци се пречистват и използват отново, което намалява общото количество вода за производствени нужди. Работим с нулево заустване на отпадъчни води. Mодерната технология за пречистване с обратна осмоза позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали и максимални цикли на концентриране, без изпускане на вредни химикали в околната среда.

Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се събират, съхраняват и третират в съответствие с европейските и български разпоредби и разрешителни. Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Te временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се на специално конструирано съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата. Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е не само най-чистата, най-безопасната и най-надеждната централа, която използва нови технологии и ноу-хау в страната. Нейните технически параметри й позволяват да бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен оператор. Основните предимства, които предлага са бърза балансираща услуга ± 6 MW/минута стъпка на натоварване на блок, по-голям капацитет на блоковете за осигуряване на вторичен контрол, 180 – 343MW брутен диапазон на блок. Централата покрива диапазон на натоварване от ± 15 MW на блок за 30 секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути в първичен контрол. Само за сравнение, останалите централи, участващи в първичен контрол на системата могат да поддържат диапазон от ± 10 MW.

За по- подробна информация моля, посетете www.aes.bg.