Ние сме натоварени с отговорната задача за защита на човешкото здраве и околната среда, като управляваме безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието.

Нашата основна дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения, издадени от Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение “РАО – Козлодуй” и чрез специализираното поделение “ПХРАО – Нови хан”, както и лицензия за превоз на радиоактивни вещества.

ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.