Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в град София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008г. с решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на “Булгаргаз холдинг” ЕАД.

БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 100% държавно участие. В него се включват мини “Марица- изток” ЕАД, ТЕЦ “Марица- изток 2” ЕАД, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, “Булгаргаз” ЕАД, “Булгартрансгаз” ЕАД и “Булгартел” ЕАД. Дружествата, обединени в холдинговата структура, запазват своята оперативна самостоятелност и лицензии като всички са собственост и директно подчинени на корпоративния център БЕХ ЕАД.

Предмет на дейност на БЕХ ЕАД:
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството.

Предмет на дейност на НЕК ЕАД:

  • Производство на електрическа енергия;
  • Централизирани покупки и продажби на електрическа енергия;
  • Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа;
  • Внос и износ на електрическа енергия;
  • Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството;
  • Инвестиционна дейност;
  • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на енергия.

За по- подробна информация моля, посетете www.nek.bg.